Συμβουλές & Νόμοι

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για ΣμηEA καθώς επίσης και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Ο ολοκληρωμένος οδηγός σας για τους νέους κανονισμούς της ΕΕ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχει τεθεί σε ισχύ από 31 Δεκέμβριου 2020.

Τι αλλάζει στα drones με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς;


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/947 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2019 για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2019 για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τρίτων χωρών.


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1139 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2018 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου

Η εφαρμογή Drone Aware – GR (DAGR) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την υποβολή σχεδίου πτήσης ΣμηΕΑ

Η εφαρμογή Drone Aware – GR (DAGR) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα πραγματικού χρόνου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τις πτήσεις Συστημάτων μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) στην Ελλάδα. Το DAGR παρέχει πληροφορίες στους χειριστές και εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ σχετικά με τους περιορισμούς πτήσεων και δίνει τη δυνατότητα αποστολής αιτημάτων πτήσης. Το σύστημα περιλαμβάνει ακόμα στοιχεία σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των αιτημάτων, καθώς επίσης αεροναυτικά δεδομένα και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Οδηγός υποβολής Ελληνικού διπλώματος Α1/A3 & A2

Συχνές Ερωτήσεις

Τί περιλαμβάνουν τα μαθήματα?

Για EASA A1 & A3

Τα online μαθήματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εννέα (9) θεματικές ενότητες, τις οποίες πρέπει να έχετε ολοκληρώσει πριν δώσετε τις θεωρητικές εξετάσεις:

 1. Ασφάλεια πτήσεων
 2. Περιορισμοί εναέριου χώρου
 3. Νομοθεσία για την αεροπορία
 4. Περιορισμοί ανθρώπινων επιδόσεων
 5. Επιχειρησιακές διαδικασίες
 6. Γενικές γνώσεις περί ΣμηΕΑ
 7. Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων
 8. Ασφάλιση
 9. Προστασία από έκνομες ενέργειες

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας υπάρχουν επαναληπτικές ερωτήσεις για την κάθε ενότητα και αφού ολοκληρώσετε όλες τις ενότητες υπάρχουν επαναληπτικά κουίζ εφ’ όλης της ύλης για την προετοιμασία σας για τις θεωρητικές εξετάσεις.

Για EASA A2

Τα online μαθήματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις (3) θεματικές ενότητες, τις οποίες πρέπει να έχετε ολοκληρώσει πριν δώσετε τις θεωρητικές εξετάσεις:

 1. Μετεωρολογία
 2. Επιδόσεις πτήσης ΣμηΕΑ
 3. Μέθοδοι τεχνικού και επιχειρησιακού μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας υπάρχουν επαναληπτικές ερωτήσεις για την κάθε ενότητα και αφού ολοκληρώσετε όλες τις ενότητες υπάρχουν επαναληπτικά κουίζ εφ’ όλης της ύλης για την προετοιμασία σας για τις θεωρητικές εξετάσεις.

Πως γίνονται οι εξετάσεις;

Για EASA A1/Α3 – Α2

Αφού έχετε ολοκληρώσει την online εκπαίδευση και είστε έτοιμοι, μπορείτε να κλείσετε εύκολα από την πλατφόρμα μια ημερομηνία που να σας βολεύει για τις θεωρητικές εξετάσεις.

Μπορείτε να κάνετε τις θεωρητικές εξετάσεις online από την άνεση του σπιτιού σας. Θα χρειαστεί να έχετε επιτραπέζιο υπολογιστή ή laptop και καλή σύνδεση internet.

Πριν την έναρξη των εξετάσεων θα γίνει η ταυτοποίησή σας και κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει η κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας να είναι ενεργά για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Μεχρι πότε πρεπει να εχω ολοκληρωσει την εκπαιδευση;

Για EASA A1/Α3 – Α2

Έχετε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι να δώσετε τις θεωρητικές εξετάσεις.

Ωστόσο, η πλειοψηφία ολοκληρώνει συνήθως τη διαδικασία μέσα σε 24-48 ώρες.

Τί ηλικία πρέπει να έχω για να αποκτήσω άδεια;

Για EASA A1/Α3 – Α2

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών.

Πόσα επαληπτικά τεστ μπορώ να κανω;

Για EASA A1/Α3 – Α2

Μόλις εγγραφείτε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό επαναληπτικών κουίζ! Το σύστημα των επαναληπτικών κουίζ χρησιμοποιεί μια δυναμική βάση ερωτήσεων και δημιουργεί για σας ένα νέο κουίζ κάθε φορά.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι όποιος κάνει τα επαναληπτικά κουίζ αρκετές φορές, τα πάει πολύ καλά στις εξετάσεις!

Ποσες ερωτησεις έχουν οι θεωρητικές εξετάσεις;

Οι θεωρητικές εξετάσεις Α1-Α3 έχουν 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Οι θεωρητικές εξετάσεις Α2 έχουν 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Πόσο χρόνο εχω στις θεωρητικές εξετάσεις;

Για EASA A1/Α3 

Από την ώρα έναρξης της θεωρητικής εξέτασης έχετε στη διάθεσή σας 50 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Για EASA Α2

Από την ώρα έναρξης της θεωρητικής εξέτασης έχετε στη διάθεσή σας 40 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Η πλειοψηφία  πάντως τελειώνει κατά μέσο όρο σε 15-20 λεπτά, χάρη στην εκπαίδευσή μας και τα επαναληπτικά κουίζ προετοιμασίας.

Τι βαθμό πρεπει να πετυχω για να περασω τις θεωρητικές εξετάσεις;

Για EASA A1/Α3 – Α2

Ο βαθμός που απαιτείται για να περάσετε τις θεωρητικές εξετάσεις είναι 75%.

Τι θα γίνει στην περίπτωση αποτυχίας στις θεωρητικές εξετάσεις;

Για EASA A1/Α3 – Α2

Στην περίπτωση που ήσασταν απών στις εξετάσεις ή τυχόν δεν πετύχατε την απαιτούμενη βαθμολογία, θα μπορέσετε να ξαναδώσετε στις επόμενες θεωρητικές εξετάσεις χωρίς επιπλέον χρέωση.

Πως παραλαμβάνω την άδεια μου;

Για EASA A1/Α3

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία τις θεωρητικές εξετάσεις Α1-Α3, θα σας δώσουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης της διαδικασίας για να υποβάλετε στην πλατφόρμα της ΥΠΑ αίτηση για έκδοση του πιστοποιητικού Α1-Α3.

Μόλις η αίτηση σας εγκριθεί, η ΥΠΑ θα σας αποστείλει με mail το πιστοποιητικό Α1-Α3.

Για EASA A2

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία τις θεωρητικές εξετάσεις Α1-Α3, θα σας δώσουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης της διαδικασίας για να υποβάλετε στην πλατφόρμα της ΥΠΑ αίτηση για έκδοση του πιστοποιητικού Α2.

Μόλις η αίτηση σας εγκριθεί, η ΥΠΑ θα σας αποστείλει με mail το πιστοποιητικό Α2.

Για πόσο ισχύει η άδεια μου;

Για EASA A1/Α3 – Α2

Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

Οι φίλοι μας

DJI Greek Mavic Club

https://nextwaveacademy.gr/wp-content/uploads/2021/07/128762505_428283291671024_3724579116178898463_n.png

Greek Mavic Club Forum

https://nextwaveacademy.gr/wp-content/uploads/2021/07/179325012_246040027304768_6830136858871921606_n.png

Drone Greece

https://nextwaveacademy.gr/wp-content/uploads/2021/07/drone-greece.jpg
https://nextwaveacademy.gr/wp-content/uploads/2020/09/Academy-wide-640x390.png
EMAIL
Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00- 17:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αγίου Δημητρίου 41 

18546 Πειραιάς

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 300 3175

Ελα στην παρέα μας με το email σου  Ποτέ spam απο εμάς, το υποσχόμαστε. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή και δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ τα στοιχεία σας.

  Follow Us, Like Us

  Copyright © 2020 NextWave Hellas®